Algemene voorwaarden

Gifts of Nature, versie 13 april 2021

Doel activiteiten en lesstof Gifts of Nature

De activiteiten en lesstof binnen de natuurbegeleidingswandelingen, opleidingen en workshops van Gifts of Nature zijn er op gericht om:

Meer te gaan leven in verbinding met jezelf, de mensen om je heen, de natuur, kruiden, etherische oliën en het grotere geheel

Je te inspireren tot bezinning, persoonlijke groei, inzicht en tot natuurlijk leven en genieten

Activiteiten die kunnen plaatsvinden

Persoonlijke en groepsbegeleiding, ademhalings- en grondingsoefeningen, (drum)meditaties, wandelingen al dan niet in stilte, oefeningen in de natuur, zang, vrije dans en creatieve expressie kunnen deel uit maken van de activiteiten van Gifts of Nature. Afstemming vindt alleen plaats op verzoek en/of met wederzijdse instemming.

De activiteiten van Gifts of Nature zijn niet bedoeld als vervanging voor (acute) medische interventie, diagnose of behandeling. Je wordt geadviseerd een arts te raadplegen (als je twijfelt) bij klachten. Je blijft altijd persoonlijk verantwoordelijk voor jouw eigen gezondheid en welzijn en voor wat je met de begeleiding en informatie van Gifts of Nature doet. Gifts of Nature aanvaardt hierin geen aansprakelijkheid.

Als deelnemer:

Aanvaard je de verantwoordelijkheid voor de mogelijke directe of indirecte gevolgen daarvan en zul je de docenten, assistenten of vertegenwoordigers van Gifts of Nature niet verantwoordelijk stellen voor enig (vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn.

Aanvaard je de betalingstermijn en de hieronder genoemde annuleringscondities.

Die jonger dan 18 jaar is, is toestemming van een ouder of verzorger nodig om deel te kunnen nemen aan een natuurbegeleidingswandeling en opleiding of workshop uit De Verbindende Reis®.

Gifts of Nature:

Organiseert en verzorgt op zorgvuldige en verantwoorde wijze natuur- en kruidenbelevingsactiviteiten alsmede bezinningsmomenten in NP De Loonse en Drunense Duinen, op Het Witte Kasteel, overige locaties rondom en in de natuurlijke omgeving van Loon op Zand. Het is aan de deelnemer of degene(n) die door de deelnemer wordt (worden) begeleid zelf om op eigen verantwoording te beoordelen om hier wel of niet aan mee te doen.

Is tevens niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer of degene(n) die door de deelnemer wordt (worden) begeleid aan de natuur, Landgoed Het Witte Kasteel of de andere locaties aanbrengt of zelf oploopt vanwege het niet opvolgen van aanwijzingen of adviezen van Gifts of Nature en/of door ondoordacht handelen van de deelnemer of degene(n) die de deelnemer begeleidt.

Bij calamiteiten aan de kant van Gifts of Nature, zullen wij zorgen voor een passend alternatief. Mocht dit niet haalbaar zijn, dan zullen de deelnamekosten (indien van toepassing naar rato) worden geretourneerd.

Tarieven

Alle prijzen zijn inclusief 21 % Btw, tenzij anders vermeld. Offertes en de tariefstelling zijn mede gebaseerd op de wensen van deelnemers, het aantal deelnemers aan groepsactiviteiten en de mogelijkheden van Gifts of Nature.

Voor ondernemers en zelfstandige beroepsbeoefenaren worden enigszins andere prijzen gehanteerd. Prijzen zoals deze gelden voor de overige deelnemers worden aan ondernemers en zelfstandigen exclusief Btw aangeboden. Dit betekent dat zij wel de prijs en het Btw-bedrag aan Gifts of Nature betalen, maar dat de nettoprijs voor hen hetzelfde is als die voor de overige deelnemers, omdat zij de betaalde Btw terug kunnen vorderen van de Belastingdienst. Dit draagt er tevens toe bij dat prijzen niet onnodig hoog hoeven te worden vastgesteld om een individuele of groepsbegeleiding te kunnen laten plaatsvinden.

Annulering

Onvoldoende deelnemers

Indien een opleiding, workshop, kruidenbelevingswandeling of andere groepsactiviteit van Gifts of Nature niet door kan gaan vanwege te weinig deelnemers, wordt de deelnemer hierover uiterlijk 10 dagen voor aanvang geïnformeerd. De deelnemer kan op dat moment kiezen voor teruggave van het deelnamegeld of het verplaatsen van de inschrijving naar een toekomstige opleiding, workshop, kruidenbelevingswandeling of andere activiteit.

Volgeboekte opleiding, workshops, kruidenbelevingswandeling of andere groepsactiviteit

Indien er meer aanmeldingen zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, kan de deelnemer er voor kiezen om de deelnamekosten terug te ontvangen of diens deelname te verplaatsen naar een ander moment waarop de gewenste activiteit ook wordt gehouden.

Natuurbegeleiding

Gifts of Nature werkt samen met mensen en staat voor het volgen van het ritme van het leven en je hart. In het vertrouwen dat het leven het juiste op het juiste moment op ons pad brengt. Om die reden kan een natuurbelevingswandeling gratis worden geannuleerd, wanneer een ander moment beter uitkomt. Van de deelnemer wordt wel verwacht dat deze met respect omgaat met de planning, tijd en moeite van Gifts of Nature.

Opleidingen en workshops De Verbindende Reis®

Deelname aan opleidingen en workshops van De Verbindende Reis® kan tot 8 weken voor aanvang worden geannuleerd. Aangezien deze opleidingen en workshops alleen door kunnen gaan bij voldoende deelnemers, is het belangrijk dat tijdig wordt geannuleerd indien nodig. Gifts of Nature heeft dan voldoende tijd om een andere deelnemer te vinden, zodat overige deelnemers geen gevolgen ondervinden van de annulering. Tot 6 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% geretourneerd. Binnen 6 weken vindt er geen restitutie meer plaats. Je kunt dan wel in overleg met Gifts of Nature kiezen voor deelname op een ander moment. Bij eventuele tussentijdse beëindiging van de opleidingen en workshops door de deelnemer zal geen restitutie plaats vinden. Het is tevens niet mogelijk om dan jouw plaats door iemand anders te laten innemen.

Opleidingen en workshops kruiden en Ruiken vanuit je hart®

Deelname aan kruiden en Ruiken vanuit je hart® opleidingen kunnen tot 4 weken voor aanvang gratis worden geannuleerd. Aangezien deze opleidingen door kunnen gaan bij voldoende deelnemers, is het belangrijk dat tijdig wordt geannuleerd. Gifts of Nature heeft dan voldoende tijd om een andere deelnemer te vinden, zodat overige deelnemers geen gevolgen ondervinden van de annulering. Tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 50% geretourneerd. Binnen 2 weken vindt er geen restitutie meer plaats. Je kunt dan wel in overleg met Gifts of Nature kiezen voor deelname op een ander moment.

Bij eventuele tussentijdse beëindiging van de opleidingen en workshops door de deelnemer zal geen restitutie plaats vinden. Het is tevens niet mogelijk om dan jouw plaats door iemand anders te laten innemen. Deelname aan kruiden en Ruiken vanuit je hart® workshops en kruidenbelevingswandelingen kunnen tot 2 weken voor aanvang gratis worden geannuleerd. Tot 1 week voor aanvang wordt 50% geretourneerd. Binnen 1 week voor aanvang vindt er geen restitutie meer plaats. Je kunt dan wel in overleg met Gifts of Nature iemand anders jouw plaats in laten nemen.

Vertrouwelijkheid, geheimhouding en bescherming intellectueel eigendom

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Gifts of Nature creëert een veilige omgeving om vertrouwelijke informatie over en weer te kunnen delen. Gifts of Nature en de deelnemer(s) aan natuurbegeleidingswandelingen, opleidingen, workshops en overige activiteiten van Gifts of Nature, verbinden zich er aan om alle vertrouwelijke, persoonlijke informatie, inclusief die welke over en weer is gedeeld in groepsbijeenkomsten, geheim te houden. Dit geldt ook ten aanzien van deelnemers jonger dan 18 jaar.

Bescherming intellectueel eigendom

Lesmateriaal dat en informatie die tijdens opleidingen, workshops en andere activiteiten van Gifts of Nature aan de deelnemer(s) al dan niet schriftelijk wordt aangereikt alsmede de website, vallen onder intellectueel eigendom van Gifts of Nature en mogen daarom niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Gifts of Nature worden verstrekt aan derden of worden gekopieerd. Het is tevens niet toegestaan het lesmateriaal, de informatie en de inhoud van de website te gebruiken om zelf gelijksoortige opleidingen, workshops en activiteiten te gaan verzorgen.

Producten

Het gebruik van de producten van Gifts of Nature en haar leveranciers is geheel op eigen risico en verantwoording. Gifts of Nature aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het (onjuist) gebruiken, toepassen of bewaren van de producten.

Overige voorwaarden

RIVM-maatregelen rondom corona

Tijdens alle activiteiten van Gifts of Nature worden de RIVM maatregelen rondom de bestrijding van corona opgevolgd, door in ieder geval 1 ½ meter afstand te houden en binnen mondkapjes te dragen indien de groepsgrootte daar om vraagt. Er zal een ontsmettingsmiddel aanwezig zijn. Graag een eigen mondkapje voor de zekerheid meenemen.

Overmacht

Indien er sprake is van een overmacht situatie waardoor Gifts of Nature tijdelijk verhinderd is om haar opleidingen, workshops en andere activiteiten door te laten gaan, als gevolg van ziekte, persoonlijke omstandigheden of bijvoorbeeld de wettelijke maatregelen rondom corona, dan heeft Gifts of Nature het recht om nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat dit wel weer wettelijk en qua planning mogelijk is. Dit zal in overleg met de deelnemer(s) plaatsvinden. Wanneer een opleiding, workshop of andere activiteit van Gifts of Nature niet door kan gaan als gevolg van overmacht, vindt er geen terugbetaling van de deelnamekosten plaats.

Privacyverklaring

Gifts of Nature, versie 13 april 2021

Gifts of Nature verwerkt je persoonsgegevens wanneer je deze zelf aan Gifts of Nature verstrekt, omdat je deel wilt nemen aan één of meerdere van de activiteiten van Gifts of Nature en/of aangegeven hebt graag op de hoogte te willen blijven van de activiteiten van Gifts of Nature.

Dit is een overzicht van welke persoonsgegevens worden opgenomen:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Wanneer je deze hebt, je website
 • In welke activiteiten van Gifts of Nature je bent geïnteresseerd
 • Aan welke Gifts of Nature activiteiten je hebt deelgenomen
 • Welke producten je hebt aangekocht


Gifts of Nature is verantwoordelijk voor deze persoonsgegevens in de zin van de AVG wet en de wet Bescherming Persoonsgegevens. Marga Boutkan is de enige die toegang heeft tot deze persoonsgegevens en deze beheert in overleg met jou.

 • Gifts of Nature verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het maken van een afspraak
 • Om je te kunnen informeren over je deelname aan afgesproken activiteiten
 • Om je te kunnen informeren over wijzigingen van de activiteiten
 • Om persoonlijk contact met jou te kunnen opnemen indien nodig
 • Voor de factuur voor deelname of aankoop van producten
 • Het verzenden van de nieuwsbrief
 • Het informeren over Gifts of Nature activiteiten in jouw interessegebied
 • Om je uit te nodigen voor (gratis) bijeenkomsten
 • Vanwege wettelijke verplichtingen (Btw- en IB-aangifte en de administratie)


Gifts of Nature bewaart jouw persoonsgegevens zolang jij deelneemt aan haar activiteiten en op de mailinglijst staat. Jouw persoonlijke informatie wordt niet verkocht aan derden. Op het moment dat je hier per mail om verzoekt, worden jouw persoonsgegevens binnen uiterlijk een week verwijderd. Persoonlijke gegevens die wettelijk verplicht zijn om bij te houden, worden 7 jaar lang bewaard.

Je hebt altijd recht op inzage in je gegevens. Je kunt hierover contact opnemen via info@giftsofnature.nl. Wanneer blijkt dat jouw gegevens niet kloppen, dan heb je het recht om deze te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Gifts of Nature neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via info@giftsofnature.nl.

Deze Privacyverklaring is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal worden gewijzigd, indien een aanpassing van de AVG hier om vraagt.

Disclaimer

Gifts of Nature, 13 april 2021

Informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg geschreven en samengesteld en is van algemene, informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie op deze website over natuurbegeleiding, leven in verbinding, kruiden en etherische oliën, voeding alsmede de begeleiding zelf is niet bedoeld als vervanging van gekwalificeerd medisch advies, diagnose of behandeling. Je wordt geadviseerd een arts te raadplegen (als je twijfelt) bij klachten.

Gifts of Nature aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de informatie van deze website, noch voor schade en problemen die worden veroorzaakt door het gebruik van deze informatie door derden. De activiteiten en informatie van Gifts of Nature zijn niet bedoeld als vervanging voor (acute) medische interventie. Je blijft altijd persoonlijk verantwoordelijk voor jouw eigen gezondheid en welzijn en voor wat je met de activiteiten, begeleiding en informatie van Gifts of Nature doet. Gifts of Nature aanvaardt hierin geen aansprakelijkheid.

Gifts of Nature behoudt zich het recht voor om informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Gifts of Nature kan geen garantie bieden als het gaat om de veiligheid van de website en ook niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of indirect, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website.

De website bevat links naar websites van derden, waarover Gifts of Nature geen zeggenschap heeft en derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.

De website en de inhoud daarvan vallen onder intellectueel eigendom van Gifts of Nature. Er mag geen informatie van de website worden gekopieerd of verstrekt aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Gifts of Nature. Het is tevens niet toegestaan de inhoud van de website te gebruiken om zelf gelijksoortige opleidingen, workshops en activiteiten te gaan verzorgen.

Het gebruik van de producten van Gifts of Nature en haar leveranciers is geheel op eigen risico en verantwoording. Gifts of Nature aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het (onjuist) gebruiken, toepassen of bewaren van de producten.